• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • /id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Rút tiền
Nhanh chóng, An toàn,
và Phí Giao dịch* Đã bao gồm

Rút tiền của bạn

Axi cho phép khách hàng rút tiền nhanh chóng và dễ dàng. Đăng nhập cổng thông tin khách hàng an toàn để rút tiền của bạn:

Cổng thông tin Khách hàng An toàn

Nếu bạn không thể rút tiền trước đó, vui lòng lưu ý rằng:

Đối với rút tiền bằng Điện Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế, vui lòng lưu ý rằng: