• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • /id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người ở mọi nơi chúng tôi đến.

Tại Axi, chúng tôi muốn làm cho thế giới giao dịch trở thành nơi tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi cũng muốn tạo ra những thay đổi tích cực khác.

Khởi đầu cho hành trình tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn ở khắp mọi nơi của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng vào việc xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc, trở thành một phần của cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. 

Đây chính là khởi đầu cho hành trình tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn ở khắp mọi nơi của chúng tôi Nhân viên của chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trợ giúp về thời gian, năng lượng, kỹ năng và     nguồn lực cùng với hỗ trợ tài chính của chúng tôi.

Gửi lời chào tới Hiệp hội STaR - tổ chức từ thiện địa phương được chúng tôi lựa chọn.

Sự hợp tác của Axi với STaR giúp chúng tôi tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của trẻ em và gia đình của chúng trong cộng đồng, và chúng tôi tự hào được tham gia.  

Hiệp hội STaR cho phép trẻ khuyết tật và các nhu cầu bổ sung phát huy hết khả năng của mình. Họ làm điều này bằng cách ghi danh, giảng dạy và đưa những đứa trẻ vào trung tâm chăm sóc trẻ em trong cộng đồng của họ.

Về Tổ chức STaR

 • Họ bắt đầu vào năm 2002 với năm đứa trẻ trong trung tâm chăm sóc trẻ em
 • Họ đã hỗ trợ hơn 400 trẻ em và gia đình của chúng tại 27 trung tâm chăm sóc trẻ em.
 • STaR hỗ trợ 8 trung tâm chăm sóc trẻ em ở phía tây và tây bắc Sydney
 • Họ đưa trẻ khuyết tật vào chương trình chăm sóc trẻ thành công.
 • STaR cung cấp việc học tập có ý nghĩa suốt đời cho người khuyết tật

Tuyên ngôn của STaR

“Tất cả trẻ em đều có quyền được hưởng cuộc sống đầy đủ và nền giáo dục đáp ứng nhu cầu của chúng, bất kể chúng phải đối mặt với khuyết tật hoặc thách thức học tập nào. Nghiên cứu cho thấy rằng việc hòa nhập có thể mang lại kết quả tích cực cho tất cả trẻ em, dù bị khuyết tật hay không, khi có sự hỗ trợ đầy đủ. STaR làm việc với phụ huynh, mạng lưới hỗ trợ của họ và các nhà giáo dục để cung cấp các trải nghiệm chăm sóc trẻ em và mầm non mang tính chào đón và giáo dục.”

STaR cho phép trẻ em khuyết tật tiếp cận việc học tập có ý nghĩa suốt đời.

Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi và tạo ra tác động tích cực cho cuộc sống ở khắp mọi nơi.

Hỗ trợ STaR